• foto2.jpg
  • foto3.jpg

                                                          

Historie výpočtu srážek od 1.6.2019 porovnání s právní úpravou do 31.5.2019 a ZMĚNY OD 1.1.2020, 1.4.2020 a  1.7.2020 a dále od 1.1.2021.

 

Tento článek má za úkol připomenout vývoj výpočtu nezabavitelných částek a zjištění třetin, pro výpočet srážek ze mzdy, platu nebo odměny počínaje od 1.6.2019 až do poslední změny k 1.1.2021.

S účinností od 1.6.2019 svým Nařízením č.91/2019 Sb. změnila vláda své původní Nařízení č. 595/2006 Sb. O nezabavitelných částkách. Jde o zásadní úpravu částky, nad kterou se podle § 279 odst.1) Občanského  soudního řádu, srazí bez omezení.  Od shora uvedeného data činí tato částka dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Z této změny je tedy patrno, že do 31.5.2019 se stanovila částka, nad kterou se mzda postihla bez omezení, v částce Kč 9 643,-- . Od 1.6.2019 to byl dvojnásobek částky původní tzn. Kč 19 286,--.

 Od 1.1.2020 je to částka Kč 9 912,-- pro účely určení nezabavitelných částek a Kč 19 824,-- pro účely jednotlivých třetin.

            Od 1.4.2020 je to částka Kč 10 362,-- pro účely určení nezabavitelných  částek a Kč 20 724,-- pro účely jednotlivých třetin.

 

Přechodná ustanovení:

Podle přechodného ustanovení se při výpočtu srážek ze mzdy uplatní tato zásadní změna počínaje v zúčtovaných mzdách za měsíc duben, tj. ve výplatním termínu v květnu 2020.

 

Abychom si mohli porovnat tuto změnu ve výpočtu srážek s předchozí právní úpravou uvádím níže názorné ukázky algoritmu výpočtu do 31.3.2020  a následně od 1.4.2020, včetně příkladů.

 

1.1.):  Postup výpočtu a jejich možný rozsah – vývoj:

             

          Pro rok 2020  se  jednalo do 31.3.2020 o částky vycházející z životního  a existenčního minima Kč 3 410,--  ŽM na jednotlivce a Kč 6 502,-- na normativní náklady na bydlení - domácnost.

          Od 1.4.2020 se zvyšovala částka životního a existenčního minima na jednotlivce na Kč 3 860,--  a Kč 6 502,-- na normativní náklady na bydlení- domácnost částka zůstává.

          Od 1.1.2021 se zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení a to ve výši Kč 6 637,-- . Částka životního minima má zůstat i nadále Kč 3 860,--.            

 

Součet částek Kč 3 410,-- + Kč 6 502,-- pak je  Kč  9 912,-- do 31.3.2020.

Od 1.4.2020 je to Kč 3 860,-- + Kč 6 502,-- pak je Kč 10 362,--, která je výpočtovou

základnou, kdy :

Od 1.1.2021 je to tedy Kč 3 860,-- + Kč 6 637,-- = Kč 10 497,-- výpočtová základna, kdy:

 

a) Nezabavitelná částka na povinného byla a od 1.1.2021 je:

1)  Od 1.4. je na osobu povinného  -  nezabavitelná částka  Kč 6 908,--  což jsou 2/3

      z výpočtového základu Kč 10 362,-- .

2)  Od 1.7. bude na osobu povinného - nezabavitelná částka  Kč 7 771,50 což jsou 3/4 

      z výpočtového základu Kč 10 362,--.

3)   Od 1.1.2021 bude na osobu povinného nezabavitelná částka Kč 7 872,75 což jsou   

 3/4 z výpočtové základny Kč 10 497,--.

b)  Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby:

4)   Od 1.4. na každou osobu, kterou je povinen vyživovat se vypočte částka ve výši Kč

      1 727,-- , kdy se jedná o 1/4  z nezabavitelné částky Kč  6 908,--. 

5)   Od 1.7. na každou osobu, kterou je povinen vyživovat se vypočte částka ve výši Kč

       2 590,50, kdy se jedná o 1/3 z nezabavitelné částky Kč 7 771,50.

6)    Od 1.1.2021 bude na osobu, kterou je povinen vyživovat se vypočte částka ve výši Kč

        2 624,25, kdy se jedná o 1/3 z nezabavitelní částky Kč 7 872,75.

 

 

1.2.):  Postup při provádění srážek – výpočtová základna od 1.1.,1.4.2020 a 1.1.2021:

 

Jak bylo již řečeno v úvodu, od 1.6.2019 vláda svým Nařízením č. 91/2019 Sb. O způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinného z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení ( tzv. nařízení o nazabavitelných částkách), rozhodla o navýšení výpočtové základny, ze které se určují třetiny na dvojnásobek částky původní. Znamená to že do 31.5. platilo pro výpočet třetin výpočtová základna ve výši Kč 9 643,--, kdy z této částky zjištěné třetiny byly Kč 3 214,--, první třetina, Kč 3 214,-- druhá třetina a Kč 3 214,-- + Kč 1,-- třetí třetina.

            

                Od 1.6.2019 byla výpočtová základna Kč 19 286,-- a jednotlivé třetiny z této částky tak byly Kč 6 428,-- první třetina, Kč 6 428,-- druhá třetina, Kč 6 428,-- + Kč 2,--třetí třetina. 

 

                Od 1.1.2020 je výpočtový základ pro zjištění jednotlivých třetin ve výši Kč 19 824,-- ( Kč 9 912 x 2 ). Třetiny jsou pak do 31.3.2020  Kč 19 824,--  :  3 = Kč 6 608,-- pro umoření nepřednostních pohledávek,  Kč 6 608,-- pro umoření přednostních pohledávek , a Kč 6 608,-- , kdy tato třetí třetina musí být ponechána povinnému !

 

                 Od 1.4.2020 to je Kč 20 724,--  ( Kč 10 362,-- x 2 )  :  3  =  Kč 6 908,-- pro umoření nepřednostních pohledávek, Kč 6 908,-- pro umoření přednostních pohledávek a Kč 6 908,-- kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému. Tento princip platí i od 1.7.2020.    

 

                 Od 1.1.2021 by to měla být částka Kč 20 994,--  ( Kč 10 497 x 2) : 3 = Kč 6 998,-- pro umoření nepřednostní pohledávky, kč 6 998,-- pro umoření přednostní pohledávky Kč 6 998,--, kdy tato třetí třetina musí být ponechána vždy povinnému!            

 

 

1.3.):   Zásady –  při výpočtu provádění srážek:

 

c)  Komentář k nezabavitelným částkám :

 

Při výpočtu výše částky, kterou lze srazit platí zásada zachování nezabavitelné částky na povinného tj. od roku 2020 do 31.3. Kč 6 608,-. Od 1.4.2020 Kč 6 908,--.    Dále pak zachování druhé nezabavitelné částky do 31.3. Kč 1 652,-- na osoby, na které má vyživovací povinnost. Od 1.4.2020 Kč 1 727,--, podle Občanského zákoníku.  

          Od 1.1.2021 je to nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75, kdy tato částka musí být vždy povinnému zachována a dále nezabavitelná částka na vyživované osoby Kč 2 624,25 kdy částka se odvozuje od počtu osob, které musí povinný vyživovat ve smyslu Občanského zákoníku, kdy je: Vzájemná vyživovací povinnost je stanovena především mezi manželi, rodiči

                                                              

a dětmi, ale také mezi předky a potomky. V ojedinělých případech se může jednat i o vyživovací povinnost vůči rozvedenému manželu (manželce).

              Vzájemná vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi je vždy a to bez ohledu na vlastní příjem. U dětí je to nejčastěji do doby, pokud se nejsou schopny samy

živit, tj. po celou dobu přípravy na budoucí povolání např. až do 26 let věku. V ojedinělých případech, kdy je dítě uznáno invalidní a není schopno se samo živit, se může jednat i o věk nad 26 let.

                                                                        

            Tyto nezabavitelné částky se pak odečtou od čisté mzdy. Výsledek, který bude dosahovat částky více jak 100% výpočtového základu tj. od 1.1.2020 Kč 19 824,--. Od 1.4.2020 Kč 20 724,--  použijeme pro eventuální další uspokojení pohledávek, za předpokladu, že nebudou pohledávky v rámci daného měsíce naplněny příslušnými třetinami  vypočtené ze základu Kč 19 824,--,  Od 1.4. 2020 Kč 20 724,--.  Od 1.1.2021 to je částka Kč 20 994,-- (Kč 10 362 x 2).

         

             Pokud by se jednalo o situace, kdy čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek nedosáhne ani částky výpočtového základu tj. Kč 19 824,--, od 1.4.2020 Kč 20 724,-- , od 1.1.2021 je to Kč 20 994,--, stanoví se jednotlivé třetiny z výsledné částky.  Při výpočtu třetin, platí zásada, že výsledná částka po odpočtu nezabavitelných částek, musí být vždy dělitelná třemi beze zbytku. Pokud ne, ponížíme částku vždy o Kč 1,-- směrem dolů. (Maximální částka zaokrouhlení směrem dolů jsou Kč 2,--). Tuto částku Kč 1,-- event. Kč 2,-- pak přičteme povinnému k jeho třetí třetině.

 

1.4.):   Umořování jednotlivých pohledávek 2020 a od 1.1.2021:

 

        Rozhodující v rámci umoření jednotlivých pohledávek je datum doručení exekučních titulů –  jedná se o rozhodnutí soudu, rozhodnutí správních orgánů ( platební výměry, výkazy nedoplatků, rozhodnutí o pokutách, a exekučních příkazech na srážky ze mzdy, platu, nebo

odměny z dohody o pracovní činnosti. Ve smyslu ust. § 280 odst. OSŘ) se tedy pořadí pohledávek řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí. Nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

        Zde platí vždy zásada, řazení jednotlivých pohledávek nejen podle data doručení, ale také samozřejmě podle důležitosti právního titulu ( rozhodnutí),  kdy rozhodnutí o výživném si stojí na prvním místě.   Pokud se tedy jedná o exekuční tituly, které mají charakter přednostních pohledávek ve smyslu § 279 OSŘ – viz. str. 4) , umoří se vždy z druhé třetiny ( tato třetina slouží zásadně k umoření přednostních pohledávek). Pokud by částka druhé třetiny nedostačovala k umoření pohledávky, použije zaměstnavatel ještě první třetinu ( tato třetina slouží k umoření nepřednostní pohledávky, ale v případech přednostních pohledávek ji lze použít k celkovému umoření exekuce ) – viz. § 280 odst.2) OSŘ. 

      Pokud by se jednalo o exekuční tituly, které mají obsah nepřednostních pohledávek  (jedná se především o vymáhání dluhů při neplacení bankovních úvěrů),  použijeme k umoření těchto nepřednostních pohledávek pouze první třetinu, event. ještě další tzv. použitelnou částku tj. částku nad 100% výpočtové základny.

        

 

 

                                                              

          Jak z uvedeného vyplývá, zaměstnavatel – plátce mzdy musí povinnému zachovat vždy jeho nezabavitelnou částku tj. Kč 6 608,--, od 1.4.2020 Kč 6 908,--, a částku druhou na osoby vyživované tj. Kč 1 652,-- , od 1.4.2020 Kč 1 727,--  x počet těchto osob. Další částka, která zůstává povinnému, je třetí třetina tj. Kč 6 608,-- , od 1.4.2020 Kč 6 908,-- . Od 1.1.2021 jsou třetiny Kč 6 998,--.

          Ostatní zbylé částky pak slouží k umoření pohledávek v pořadí, v jakém jsou doručeny plátci mzdy. Nezabavitelné částky se sčítají a teprve výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

 

Pro ilustraci uvádím příklady na určení nezabavitelné částky v roce 2020 a od 1.1.2021:

 

Příklad č. 1) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 20 000,--.Má manželku a dvě děti. Určete jeho nezabavitelnou částku celkem. Nezabavitelná částka na povinného je Kč 6 608,-- + Kč 4 956,-- (1 652,-- x 3)  =  Kč 11 564,--.  Třetiny pak budou : Kč 20 000,--  –  Kč 11 564,-- = Kč 8 436,-- : 3 = Kč 2 812,-- , Kč 2 812,-- a Kč 2 812,-- .  

 

Výpočet od 1.4.2020:  Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,--  + Kč 5 181,-- ( 1 727,-- x 3)  =  Kč 12 089,--, celkem NČ.   Třetiny pak budou : Kč 20 000,-- - Kč 12 089,-- = Kč 7 911,-- : 3  =  Kč 2 637,-- , Kč 2 637,-- , Kč 2 637,-- ….. 

 

Výpočet od 1.7.2020:   Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 771,50 + Kč 7 771,50 (2 590,-- x 3) = Kč 15 543,-- , celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--  - Kč 15 543,-- = Kč 4 457,--  :  3 = Kč 1 485,666, po zaokrouhlení Kč 4 455,-- :  3 = Kč 1 485,-- první třetina, Kč 1 485,-- druhá třetina, a Kč 1 485,-- +  Kč 2,-- třetí třetina. 

 

Výpočet od 1.1.2021:   Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + 7 872,75 (Kč 2 624,25 x 3) = Kč 15 745,-- celkem nezabavitelná částka.  Třetiny pak budou: Kč 20 000,--  Kč 15 745,-- = Kč 4 255,-- : 3 = Kč 1 418,-- první třetina, Kč 1 418,-- druhá třetina a Kč 1 418,-- + Kč 1 třetí třetina.

 

Příklad č.2) :

Zaměstnanec – povinný má  čistou mzdu Kč 13 000,--. Je svobodný, bezdětný. Určete jeho nezabavitelnou částku. Nezabavitelná částka činí jen částka Kč 6 608,-- jen na osobu povinného.    Třetiny pak budou : Kč 13 000,--   -  Kč 6 608,--  =  Kč 6 392,--  :  3  =  Kč 2 130,6666. Ponížíme Kč 6 392 o Kč 2,-- . Výsledek pak bude Kč 6 390,-- : 3 = Kč 2 130,-- Kč 2 130,--  a Kč 2 130,-- + Kč 2,-- .  

 

Výpočet od 1.4.2020 :   Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,-- . Třetiny pak budou: Kč 13 000 – Kč 6 908,--  =  Kč 6 092  : 3  =  Kč 2 030,6666 . Ponížíme Kč 6 092,-- o Kč 2,--. Výsledek pak bude Kč 6 090,--  : 3 =  Kč 2 030,-- , Kč 2 030,-- , Kč 2 030,-- + Kč 2,--.

 

Výpočet od 1.7.2020:    Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 771,50 . Třetiny pak budou:

Kč 13 000,--  -   Kč 7 771,50  = Kč 5 229,-- : 3 =  Kč 1 743,-- první třetina, Kč 1 743,-- druhá třetina, a Kč 1 743,-- třetí třetina.

===============

Výpočet od 1.1.2021:    Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75. Třetiny pak budou: Kč 13 000,--  -  Kč 7 873,-- =  Kč 5 127,-- : 3 = Kč 1 709,-- první třetina, kč 1 709,-- druhá třetina a Kč 1 709,-- třetí třetina.

 

Příklad č. 3) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 11 000,-- . Je ženatý a má tři děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka?  Nezabavitelná částka bude: Kč 6 608,-- na povinného + Kč 6 608,-- ( Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,--.   S ohledem na skutečnost, že výše čisté mzdy nedosahuje ani výši nezabavitelné částky, nelze srážky provádět. Zaměstnavatel mu vyplatí celou čistou mzdu.

 

Výpočet od 1.4.2020 : Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- (kč 1 727,-- x 4)  =  Kč 13 816,-- . Čistá mzda Kč 11 000,-- minus nezabavitelná částka Kč 13 816,-- je nižší než nezabavitelná částka Kč 13 816,-- a proto není z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.7.2020:  Tak, jako ve shora uvedeném výpočtu nebude z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2021:    Tak, jako ve shora uvedeném výpočtu nebude z čeho srážet.

 

 

Příklad č. 4) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 18 000,--. Je ženatý a má 3 děti. Jaká bude jeho nezabavitelná částka ?  Nezabavitelná částka je Kč 6 608,-- +  Kč 6 608,-- (Kč 1 652,-- x 4) = Kč 13 216,-- , celkem NČ.  Třetiny pak budou:  Kč 18 000,--  - Kč 13 216,-- = Kč 4 784,-- : 3 = Kč 1 594,666 , po zaokrouhlení Kč 4 782 : 3 = Kč 1 594,-- první třetiny, Kč 1 594,-- druhá třetina, a Kč 1594,-- + Kč 2,-- třetí třetina.

 

Výpočet od 1.4.2020 :  Nezabavitelná částka na povinného Kč 6 908,--  + Kč 6 908,-- (Kč 1 727,-- x 4)  =  Kč 13 816,--, celkem NČ.  Třetiny pak budou: Kč 18 000,--  - Kč 13 816,-- = Kč 4 184,--  :  3 =  Kč 1 394,666, po zaokrouhlení Kč 4 182,-- : 3 = Kč 1 394,-- první třetina, Kč 1 394,-- druhá třetina, a Kč 1 394,-- + Kč 2,-- .

 

Výpočet od 1.7.2020:      Nezabavitelná částka na povinného  Kč 7 771,50  + Kč 10 360,-- (Kč 2 590,-- x 4) =  Kč 18 132,--, celkem NČ.  Výpočet třetin: Kč 18 000,-- čistá mzda  -  Kč 18 132,-- nezabavitelná částka  =  Kč  0,-- . Znamená to, že nezabavitelná částka celkem je vyšší než čistá mzda a to o Kč 132,-- a tudíž není z čeho srážet.

 

Výpočet od 1.1.2021:      Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + Kč 10 497 (Kč 2 624,25 x 4) = Kč 18 369,75 zaokr. Kč 18 370,-- celkem NČ. Výpočet třetin: Kč 18 000,-- - Kč 18 370,-- nezabavitelná částka = Kč 0,--. Znamená to, že nezabavitelná částka celkem je vyšší než čistá mzda a to o Kč 370,-- a tudíž není z čeho srážet!

 

 

Příklad č. 5) :

Zaměstnanec – povinný má čistou mzdu Kč 36 000,--. Je ženatý a má jedno dítě. Jaká bude jeho nezabavitelná částka a třetiny, včetně další použitelné částky?

Nezabavitelné částky budou :  Kč 6 608,-- + Kč 3 304,-- ( Kč 1 652 x 2 ) = Kč 9 912,-- je celkem nezabavitelná částka.  

Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 9 912,-- = Kč 26 088,-- kdy od této částky odečteme výpočtový základ Kč 19 824,--, ze kterého určíme třetiny ve výši Kč 6 608, Kč 6 608, Kč 6 608,-- .

                                             

                                                             

Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:   Kč 26 088,--  - Kč  19 824,--  =  Kč 6 264,-- je částka další k použití.  Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 608,-- + Kč 6 608,--(první a druhá třetina) + Kč 6 264,-- ještě další použitelnou částku. Celkem tedy ke sražení Kč 19 480,--  . 

           K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 19 480,-- = 16 520,--.  Zkouška správnosti výpočtu :  Kč 6 608,-- nezabavitelná částka povinný + Kč 3 304,-- nezabavitelná částka na vyživované osoby + Kč 6 608,-- třetí třetina   =  Kč 16 520,-- ……………………..

 

Výpočet od 1.4.2020 :

Nezabavitelné částky budou  : Kč 6 908,--  +  Kč 3 454,-- (Kč 1 727,-- x 2)  =  Kč 10 362,-- je celkem nezabavitelná částka.

Další výpočet pak bude následující :  Čistá mzda Kč 36 000,--   -  Kč 10 362,-- = Kč 25 638,--, kdy od této částky odečteme výpočtový základ Kč 20 724,-- , ze kterého určíme třetiny ve výši Kč 6 908,--  , Kč 6 908, -- , Kč 6 908,-- . Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude :  Kč 25 638,--  -  Kč 20 724,--  = Kč 4 914,-- je částka další k použití. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít: Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- ( první a druhá třetina) + Kč 4 914,-- ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení Kč  18 730,-- .

K výplatě by pak bylo :  Kč 36 000,--   -   Kč 18 730,--  =  Kč 17 270,-- .

 

Výpočet od 1.7.2020:  Nezabavitelná částka Kč 7 771,50 + Kč 5 180,-- ( Kč 2 590,-- x 2) = Kč 12 952,--, celkem NČ.

Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  -  Kč 12 952,-- NČ = Kč 23 048,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 724,--, ze které určíme třetiny Kč 6 908,--,  Kč 6 908,--,  Kč 6 908,-- . Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude:  23 048,--  -  Kč 20 724,--  =  Kč 2 324,-- je ještě další použitelná částka. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít : Kč 6 908,-- + Kč 6 908,-- (první  a druhá třetina) + Kč 2 324,-- je ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení Kč 16 140,--.

K výplatě by pak bylo : Kč 36 000,--  -  Kč 16 140,--  = Kč 19 860,-- .      

 

Výpočet od 1.1.2021:     Nezabavitelná částka na povinného Kč 7 872,75 + Kč 5 248,50 (Kč 2 624,25 x 2) = Kč 13 121,25 zaokr. Kč 13 122,-- celkem NČ.  

Další výpočet pak bude následující:  Čistá mzda Kč 36 000,--  - Kč 13 122,-- NČ = Kč 22 878,--, kdy od této částky odečteme výpočtovou základnu Kč 20 994,--, ze které určíme třetiny Kč 6 998,-- Kč 6 998,-- a Kč 6 998,--. Zjištění tzv. další použitelné částky pak bude: Kč 22 878,--   -   Kč 20 994,-- = Kč 1 884,-- je ještě další použitelná částka. Znamená to, že za předpokladu, že by se jednalo o umoření přednostní pohledávky, lze ve prospěch takovéto pohledávky použít:  Kč 6 998,-- + Kč 6 998,-- (první a druhá třetina) + Kč 1 884,-- je ještě další použitelná částka. Celkem tedy ke sražení je částka Kč 15 880,--.

K výplatě by pak od 1.1.2021 bylo Kč 36 000,--  -  Kč 15 880,--  =  Kč 20 120.

 

Zpracoval:  Zdeněk Křížek  

 

 

 

 

 

Webinář - Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2022
20.12.2021 09:00
Kategorie:  Semináře
Říjen  2021
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31